Nieuws

Tijdens het Lampas-lustrum op 29 september j.l. heeft onze Tresoar-collega Hans Laagland Lampas-online gelanceerd: tot en met jaargang 2014 zijn alle oudere Lampas-nummers gedigitaliseerd en kunnen ze op de website van Tresoar  via www.lampasonline.nl worden geraadpleegd en gedownload. Ieder jaar komt er een jaargang bij.

Mede namens Tresoar nodigt de redactie van Lampas u van harte uit om (weer) te bladeren in de oudere jaargangen, die vele waardevolle artikelen bevatten. 

Op deze pagina wordt het materiaal van de presentaties van de Nazomerconferentie 2017 in Leiden gepubliceerd.

Inmiddels is het materiaal van de volgende workshops binnen:

  • Marijne de Ferrante: De stoa of een zelfhulpgoeroe

Op 12 april j.l. heeft de jaarconferentie van de VCN plaatsgevonden in het Christelijk Gymnasium Utrecht. De ongeveer 90 deelnemers volgden tevens een gevarieerd nascholingsprogramma met twee plenaire lezingen en twee keuzeworkshops. De teksten en presentaties hiervan zullen hier op de website verschijnen.

Openingslezing Riemke Leusink

De Ferrante & Van Mourik

Moormann

Calis

Van Oeveren

Koudijs

 

Naar aanleiding van het advies van het platform onderwijs 2032 o.l.v. Paul Schnabel heeft de VCN heeft i.s.m. het  VO-WO-overleg en het meesterschapsteam een schriftelijke reactie ingestuurd. Hierin wordt de waardevolle rol van de klassieken bij de ontwikkeling en vorming van het kritisch-analytisch denkvermogen, creativiteit en burgerschap -nationaal en internationaal- van de leerlingen van nu onderstreept. De volledige tekst is hier te lezen.

De rapportage van de enquête van de Belangengroep Gymnasiale Vorming is gepubiceerd. Deze enquête vormt een nulmeting met betrekking tot diverse onderwerpen die in de Gouden Standaard benoemd worden. De vragenlijst is afgenomen onder rectoren en docenten van scholengemeenschapppen met een gymnasiale afdeling. De rapportage is achter deze link te vinden.

De deelnemers aan de NaZomerConferentie krijgen een exemplaar van European Symbols.

Tijdens de Euroclassica conferentie in Malta eind augustus 2015 werd de bundel 'European Symbols' (ed. Peter Glatz & Andreas Thiel) gepresenteerd. De ondertitel van dit boek luidt: a schoolbook for European Students. Aan dit prachtige full colour boek hebben classici uit bijna ieder Europees land een bijdrage geleverd. Ieder hoofdstuk is gewijd aan een land en bevat een voor leerlingen geannoteerde, korte Latijnse tekst die betrekking heeft op de cultuur van dat land. De tekst is vergezeld van achtergrond, commentaar en vragen. Een erg leuk boek om de leerling die wat meer aankan, uit te laten werken. Op de website van Euroclassica leest u meer over de bestelwijze van het boek. Hier staat ook een verwijzing naar de docentenhandleiding.

 

In het kader van curriuculum.nu ontwikkelt de VCN haar visie op het toekomstige onderwijs van de vakken LTC en GTC. Een eerste voorlopige weergave is in de bijlage te lezen. Het bestuur nodigt alle leden op om hierop te reageren. Dit kan via de button 'contact' bovenaan de site.

De nieuwsbrief van de overkoepelende vereniging Euroclassica is verschenen. Hierin o.m. het verslag van de laatste jaarvergadering en de aankondigingen voor de komende Europese activiteiten, zoals de Academia Homerica, Academia Saguntina en Euroclassica 2018 in Londen. Dit congres is voor alle leden van de VCN toegankelijk.

Klik hier voor de nieuwsbrief.

Op de Nazoco heeft André Lardinois een workshop gehouden, getiteld: ‘Klassieken op de lagere school?’ Deze workshop is gewijd aan de vraag hoe we interesse voor de oudheid in de samenleving kunnen kweken buiten de gebruikelijke doelgroepen. Eén mogelijkheid is middelbare scholieren op te laten treden als ambassadeurs op lagere scholen, net zoals studenten nu soms lessen of workshops verzorgen op middelbare scholen. De vraag is hoe dit aangepakt zou kunnen worden en welke ondersteuning daarbij nodig is.

Deze vraag is niet zomaar uit de lucht komen vallen: we zien dat, mede ingegeven door de economische crisis, van alle kanten het onderwijs in de bèta-vakken gestimuleerd wordt, dat de technasia als paddenstoelen uit de grond schieten, subsidies vanuit het bedrijfsleven verstrekt worden aan schoolprojecten met betrekking tot technische innovatie en duurzaamheid. Ook is bekend dat kinderen uit groep 8 te horen krijgen dat het vooral goed is om een nuttige opleiding (lees: technasium) te kiezen, dat het kiezen voor een CM-profiel ontmoedigd wordt en dat er sprake is van een afnemende belangstelling voor de geesteswetenschappen.

Juist de geesteswetenschappen zijn in deze tijd van groot belang: geen enkele innovatie kan succesvol op de markt gebracht worden zonder kennis van de mens en de menselijke psyche. In een tijd waarin alles meetbaar moet zijn, verlangen mensen juist naar zaken die niet meetbaar zijn, zaken die er werkelijk toe doen. Het is belangrijk dat mensen een pas op de plaats maken en zich afvragen: ‘Waarom doe ik dit?’ ‘Waarom verlangt de maatschappij dit van mij en wat wil ik hiermee?’ Het is belangrijk dat men, en vooral de jeugd, zich realiseert dat die technische innovatie plaatsvindt in een wereld waarin mensen zoekende zijn naar (universele) normen en waarden die een houvast bieden in de stroomversnelling waarin wij ons bevinden.

Helaas is maar al te vaak te horen dat men zich realiseert hoe waardevol die gymnasiale vorming is, als deze vorming inmiddels de rug is toegekeerd. Daarom is er tijdens de workshop gesproken over mogelijkheden om kinderen en hun ouders te laten zien hoe belangrijk de geesteswetenschappen zijn.
OIKOS heeft nu diverse mensen uit de geesteswetenschappen benaderd die zich in willen zetten om het belang hiervan in het voortgezet onderwijs te onderstrepen. Deze sprekers kunnen uitgenodigd worden bij avonden waarop kinderen uit groep 8 en hun ouders in de zaal zitten in verband met hun schoolkeuze, wanneer er in klas 3 een profielkeuze gemaakt moet worden of ter ondersteuning in onderhandelingen met schoolleidingen die tot op heden liever een andere route kiezen.

Hebben u en uw collega's behoefte aan het uitnodigen van een spreker, wendt u zich dan tot ..... via ...... De kosten voor het uitnodigen van een spreker bedragen 100 euro, exclusief reiskosten. Bij de inzet van sprekers zal rekening worden gehouden met de afstand die hij / zij af moet leggen om bij u op school te komen.

De volgende sprekers hebben hun medewerking aan dit prachtige initiatief toegezegd:

Dr. Roald Dijkstra (RU), Dr. Miko Flohr (UL), Dr. Piet Gerbrandy (UvA), Dr. Albert Joosse (UU en RUG), Dr. Vincent Hunink (RU), Dr. Inger Kuin (RUG), Prof. dr. André Lardinois (RU), Prof. dr. Marije Martijn (VU), Dr. David Rijser (UvA) en Prof. dr. Ineke Sluiter (UL).