Nieuws

Op deze pagina worden de openbare documenten van de overkoepelende Europese vereniging 'Euroclassica' gepubliceerd. Hieronder vallen onder meer de jaarlijkse nieuwsbrief, de aankonidigingen voor de jaarvergadering en de diverse Academiae (Homerica op Chios, Saguntina in Spanje en Ragousina in Kroatië). Deze activiteiten zijn voor alle leden van de VCN toegankelijk.

Ook heeft Euroclassica het boek 'European symbols' gepubliceerd, waarin elk deelnemend land enkele Latijnse teksten over desbetreffend land heeft geselcteerd en geannoteerd. Dit boek is in de klas goed te gebruiken. Meer informatie over het boek en de manier van bestellen is op de site van Euroclassica te vinden.

In 2019 heeft het bestuur van Euroclassica een brede enquête uitgezet onder de leden, waarin de positie van de klassieke talen gevraagd werd. De samenvatting van de resultaten is hier te vinden. De individuele resultaten per land zijn op de site van Euroclassica gepubliceerd.

Aankondigingen maart 2020

Nieuwsbrief 2019, inclusief aankondiging jaarvergadering 2020, details aangaande inschrijving  (Split en Mostar,) en Academia Homerica 2020 (Vanwege de diverse protocollen is deze afgelast)

Nieuwsbrief 2018

Nieuwsbrief 2017

Sinds 2016 is de VCN actief betrokken bij de vernieuwingen in het onderwijs (voorheen onderwijs 2032, nu curriculum.nu). Binnen dit kader is de website klassieken.nu opgezet en is er een volgteam samengesteld, dat de ontwikkelingen van de curriculumherziening volgt en becommentarieert, alsmede de eigen lijnen voor de vakken ltc en gtc uitzet. Door diverse raadplegingen binnen en buiten de klassieke wereld is er een groot draagvlak gecreëert. Als gevolg van deze constructieve houding heeft de VCN de klassieke talen goed in politiek Den Haag gepositioneerd. Het voorlopige hoogtepunt was de presentatie van het rapport 'Selfie met Sappho' in aanwezigheid van diverse prominenten van het ministerie van OC&W.

De laatste onwikkelingen zijn te lezen op de website klassieken.nu.

Het rapport 'Selfie met Sappho' is hier te lezen.

Position Paper als uitgangspunt op de hoorzitting in de tweede kamer d.d. 27-1-2020

Eerder documenten: visie, reactie aan Platform Onderwijs 2032

Via dit formulier kunt u een potentieel nieuw lid bij de VCN aanmelden.
De VCN zal contact met hem/haar opnemen.
Wordt hij/zij lid, dan ontvangt u beiden (indien gewenst) het boekje ‘Mythen voor de klas’ van Paul Groos (zolang de voorraad strekt).

 

De maatregelen, die getroffen worden om de verspreiding van het Coronavirus te beperken, raken ook de activiteiten van de VCN. De huidige stand van zaken m.b.t. de activiteiten van de VCN is de volgende:

Jaarvergadering Euroclassica (28-30 augustus, georganiseerd door Euroclassica): afgelast, waarschijnlijk uitgesteld naar 2021

Nazomerconferentie (18 en 19 september): afgelast

Voor activiteiten als bijscholing, lezingen, cursussen, etc., die door derden aangeboden worden, verwijzen we naar desbetreffende organisatoren.

Op deze pagina wordt het beschikbare materiaal gepubliceerd, dat tijdens de diverse Nazomerconferenties gebruikt is. Niet alle sprekers stellen hun materiaal beschikbaar aan de VCN. U kunt zich dan direct richten tot de spreker. Daarnaast verschijnen veel van de lezingen en workshops in Lampas. Sinds 2015 zijn alle jaargangen t/m het voorlaatste digitaal beschikbaar.

2019

Opbouw en vernietiging handout, presentatie

Ekphrasis in de Ilias en Aeneïs handout, presentatie

Hoe maak je van Vergilius een racist? handout, presentatie.

Van minnaars en demonen presentatie

 

 

Op deze pagina wordt het beschikbare (extra) materiaal van de jaarvergaderingen gepubliceerd. Niet alle sprekers stellen hun materiaal ter beschikking. Als u meer materiaal wil, kunt u zich direct tot de sprekers richten.

Op de Nazoco heeft André Lardinois een workshop gehouden, getiteld: ‘Klassieken op de lagere school?’ Deze workshop is gewijd aan de vraag hoe we interesse voor de oudheid in de samenleving kunnen kweken buiten de gebruikelijke doelgroepen. Eén mogelijkheid is middelbare scholieren op te laten treden als ambassadeurs op lagere scholen, net zoals studenten nu soms lessen of workshops verzorgen op middelbare scholen. De vraag is hoe dit aangepakt zou kunnen worden en welke ondersteuning daarbij nodig is.

Deze vraag is niet zomaar uit de lucht komen vallen: we zien dat, mede ingegeven door de economische crisis, van alle kanten het onderwijs in de bèta-vakken gestimuleerd wordt, dat de technasia als paddenstoelen uit de grond schieten, subsidies vanuit het bedrijfsleven verstrekt worden aan schoolprojecten met betrekking tot technische innovatie en duurzaamheid. Ook is bekend dat kinderen uit groep 8 te horen krijgen dat het vooral goed is om een nuttige opleiding (lees: technasium) te kiezen, dat het kiezen voor een CM-profiel ontmoedigd wordt en dat er sprake is van een afnemende belangstelling voor de geesteswetenschappen.

Juist de geesteswetenschappen zijn in deze tijd van groot belang: geen enkele innovatie kan succesvol op de markt gebracht worden zonder kennis van de mens en de menselijke psyche. In een tijd waarin alles meetbaar moet zijn, verlangen mensen juist naar zaken die niet meetbaar zijn, zaken die er werkelijk toe doen. Het is belangrijk dat mensen een pas op de plaats maken en zich afvragen: ‘Waarom doe ik dit?’ ‘Waarom verlangt de maatschappij dit van mij en wat wil ik hiermee?’ Het is belangrijk dat men, en vooral de jeugd, zich realiseert dat die technische innovatie plaatsvindt in een wereld waarin mensen zoekende zijn naar (universele) normen en waarden die een houvast bieden in de stroomversnelling waarin wij ons bevinden.

Helaas is maar al te vaak te horen dat men zich realiseert hoe waardevol die gymnasiale vorming is, als deze vorming inmiddels de rug is toegekeerd. Daarom is er tijdens de workshop gesproken over mogelijkheden om kinderen en hun ouders te laten zien hoe belangrijk de geesteswetenschappen zijn.
OIKOS heeft nu diverse mensen uit de geesteswetenschappen benaderd die zich in willen zetten om het belang hiervan in het voortgezet onderwijs te onderstrepen. Deze sprekers kunnen uitgenodigd worden bij avonden waarop kinderen uit groep 8 en hun ouders in de zaal zitten in verband met hun schoolkeuze, wanneer er in klas 3 een profielkeuze gemaakt moet worden of ter ondersteuning in onderhandelingen met schoolleidingen die tot op heden liever een andere route kiezen.

Hebben u en uw collega's behoefte aan het uitnodigen van een spreker, wendt u zich dan tot ..... via ...... De kosten voor het uitnodigen van een spreker bedragen 100 euro, exclusief reiskosten. Bij de inzet van sprekers zal rekening worden gehouden met de afstand die hij / zij af moet leggen om bij u op school te komen.

De volgende sprekers hebben hun medewerking aan dit prachtige initiatief toegezegd:

Dr. Roald Dijkstra (RU), Dr. Miko Flohr (UL), Dr. Piet Gerbrandy (UvA), Dr. Albert Joosse (UU en RUG), Dr. Vincent Hunink (RU), Dr. Inger Kuin (RUG), Prof. dr. André Lardinois (RU), Prof. dr. Marije Martijn (VU), Dr. David Rijser (UvA) en Prof. dr. Ineke Sluiter (UL).