Nieuws

Via dit formulier kunt u een potentieel nieuw lid bij de VCN aanmelden.
De VCN zal contact met hem/haar opnemen.
Wordt hij/zij lid, dan ontvangt u beiden (indien gewenst) het boekje ‘Mythen voor de klas’ van Paul Groos (zolang de voorraad strekt).

 

De maatregelen, die getroffen worden om de verspreiding van het Coronavirus te beperken, raken ook de activiteiten van de VCN. De huidige stand van zaken m.b.t. de activiteiten van de VCN is de volgende:

Jaarvergadering (14 maart): afgelast, het huishoudelijk gedeelte wordt gecombineerd met de nazomerconferentie

Examenbesprekingen (12 en 20 mei): afgelast

Jaarvergadering Euroclassica (28-30 augustus, georganiseerd door Euroclassica): vindt plaats

Nazomerconferentie (18 en 19 september): vindt plaats

Voor activiteiten als bijscholing, lezingen, cursussen, etc., die door derden aangeboden worden, verwijzen we naar desbetreffende organisatoren.

Het VCN-volgteam heeft de bijgewerkte visie klaar voor het leergebied Griekse en Latijnse taal en cultuur. Het gaat daarbij op onze gedeelde visie op onderwerpen als de reikwijdte van ons vak, de vraag hoe de vakken GLTC bijdragen aan de hoofddoelen van onderwijs en de samenhang tussen GLTC en de brede vaardigheden in het nieuwe onderwijscurriculum. De visie van het VCN-volgteam maakt onderdeel uit van een breder proces, waarin het PO en VO in opdracht van het ministerie van OCW werken aan herziening van het curriculum. Het VCN-volgteam wil dan ook dezelfde procedure volgen als de ontwikkelteams, om er zeker van te zijn dat zij de goede vragen beantwoorden en de juiste stappen nemen. Deze bijgestelde visie is de eerste stap in dit proces.

Vanaf nu kunt u via de website klassieken.nu tot 10 januari 2019 reageren op de visie van het VCN-volgteam. 

Het VCN-volgteam is erg benieuwd naar uw mening!

Diverse sprekers van de jaarconferentie hebben (extra) materiaal ter beschikking gesteld. Dit is hieronder te downloaden.

Op de Nazoco heeft André Lardinois een workshop gehouden, getiteld: ‘Klassieken op de lagere school?’ Deze workshop is gewijd aan de vraag hoe we interesse voor de oudheid in de samenleving kunnen kweken buiten de gebruikelijke doelgroepen. Eén mogelijkheid is middelbare scholieren op te laten treden als ambassadeurs op lagere scholen, net zoals studenten nu soms lessen of workshops verzorgen op middelbare scholen. De vraag is hoe dit aangepakt zou kunnen worden en welke ondersteuning daarbij nodig is.

Deze vraag is niet zomaar uit de lucht komen vallen: we zien dat, mede ingegeven door de economische crisis, van alle kanten het onderwijs in de bèta-vakken gestimuleerd wordt, dat de technasia als paddenstoelen uit de grond schieten, subsidies vanuit het bedrijfsleven verstrekt worden aan schoolprojecten met betrekking tot technische innovatie en duurzaamheid. Ook is bekend dat kinderen uit groep 8 te horen krijgen dat het vooral goed is om een nuttige opleiding (lees: technasium) te kiezen, dat het kiezen voor een CM-profiel ontmoedigd wordt en dat er sprake is van een afnemende belangstelling voor de geesteswetenschappen.

Juist de geesteswetenschappen zijn in deze tijd van groot belang: geen enkele innovatie kan succesvol op de markt gebracht worden zonder kennis van de mens en de menselijke psyche. In een tijd waarin alles meetbaar moet zijn, verlangen mensen juist naar zaken die niet meetbaar zijn, zaken die er werkelijk toe doen. Het is belangrijk dat mensen een pas op de plaats maken en zich afvragen: ‘Waarom doe ik dit?’ ‘Waarom verlangt de maatschappij dit van mij en wat wil ik hiermee?’ Het is belangrijk dat men, en vooral de jeugd, zich realiseert dat die technische innovatie plaatsvindt in een wereld waarin mensen zoekende zijn naar (universele) normen en waarden die een houvast bieden in de stroomversnelling waarin wij ons bevinden.

Helaas is maar al te vaak te horen dat men zich realiseert hoe waardevol die gymnasiale vorming is, als deze vorming inmiddels de rug is toegekeerd. Daarom is er tijdens de workshop gesproken over mogelijkheden om kinderen en hun ouders te laten zien hoe belangrijk de geesteswetenschappen zijn.
OIKOS heeft nu diverse mensen uit de geesteswetenschappen benaderd die zich in willen zetten om het belang hiervan in het voortgezet onderwijs te onderstrepen. Deze sprekers kunnen uitgenodigd worden bij avonden waarop kinderen uit groep 8 en hun ouders in de zaal zitten in verband met hun schoolkeuze, wanneer er in klas 3 een profielkeuze gemaakt moet worden of ter ondersteuning in onderhandelingen met schoolleidingen die tot op heden liever een andere route kiezen.

Hebben u en uw collega's behoefte aan het uitnodigen van een spreker, wendt u zich dan tot ..... via ...... De kosten voor het uitnodigen van een spreker bedragen 100 euro, exclusief reiskosten. Bij de inzet van sprekers zal rekening worden gehouden met de afstand die hij / zij af moet leggen om bij u op school te komen.

De volgende sprekers hebben hun medewerking aan dit prachtige initiatief toegezegd:

Dr. Roald Dijkstra (RU), Dr. Miko Flohr (UL), Dr. Piet Gerbrandy (UvA), Dr. Albert Joosse (UU en RUG), Dr. Vincent Hunink (RU), Dr. Inger Kuin (RUG), Prof. dr. André Lardinois (RU), Prof. dr. Marije Martijn (VU), Dr. David Rijser (UvA) en Prof. dr. Ineke Sluiter (UL).